DANLAMBAO CÓ MUỐN ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG?


Từ khi ra đời (ngày 03/02/1930) đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là lực lượng lãnh đạo và đóng vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu đã cùng nhân dân Việt Nam đạt được, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã liên tục được quy định cụ thể trong các bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiếp pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một thực tế lịch sử không gì có thể thay đổi được.

Tuy nhiên, đám quạ đen Danlambao ngày hôm nay đưa ra một bài viết với nội dung không ngừng xuyên tạc, bóp méo sự thật đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Thứ nhất, chúng muốn phủ nhận những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể dân tộc Việt Nam đã giành được trong hơn 80 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thể kể đến là:

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Những thành tựu đó không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả thế giới đều ghi nhận. Với những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, những kẻ tự xưng mình là nhà “dân chủ” lại cố tình bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng muốn làm hạ uy danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra cái nhìn “bằng phẳng” đối với Đảng Cộng sản dưới con mắt của mọi người. Điều này tạo tiền đề cho việc hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam tạo đường cho một tổ chức chính trị khác lên thay thế.

Thứ hai, chúng muốn hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến lới hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Hiến pháp Việt Nam chỉ công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam mà không chấp nhận bất cứ một tổ chức chính trị nào khác nắm quyền lãnh đạo. Do vậy, muốn hình thành một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thì các nhà “dân chủ” và các thế lực thù địch phải tìm cách tác động đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp. Nếu Điều 4 của Hiến pháp vẫn còn thì âm mưu của chúng dù có nham hiểm nhưng cơ hội thành công là không thể có.

Một khi thực hiện được âm mưu của mình, các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” ngang nhiên mặc sức thích thành lập bao nhiêu các tổ chức chính trị đối lập cũng được. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời các tổ chức này công khai đấu tranh với Đảng Cộng sản. Lúc này dưới tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, chúng sẽ dễ dàng chuyển hóa Việt Nam bằng các cuộc “cánh mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố”, cái cách mà chúng đã từng làm với một số nước Đông Âu thời gian qua.

Như vậy, rõ ràng việc đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chỉ là một trong những âm mưu mà các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” thực hiện nhằm đạt mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hiểu rõ về âm mưu của các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” để chúng ta đề cao cảnh giác, bảo vệ Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn không để cho chúng thực hiện được ý đồ đen tối đó.
DANLAMBAO CÓ MUỐN ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG? DANLAMBAO CÓ MUỐN ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 21, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.