ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC

ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC
---------

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá, áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó, chúng đặc biệt coi trọng việc xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là cực kỳ nguy hiểm vì nó tạo ra sự nghi ngờ, gây hoang mang trong quần chúng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Có thể nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên những vấn đề chủ yếu như: Lợi dụng sự khủng hoảng, thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội để phủ nhận giá trị của học thuyết Mác - Lênin, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phủ nhận công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cho rằng học thuyết Mác - Lênin đã “lỗi thời”, chủ nghĩa xã hội hiện thực không phải là con đường phát triển của lịch sử nhân loại; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường “phi lịch sử” không có cơ sở hiện thực. Việt Nam nên từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ nghĩa Mác -Lê-nin để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Luận điệu xuyên tạc đó của các thế lực thù địch đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hoang mang, dao động, nghi ngờ về chủ nghĩa Mác - Lênin, nghi ngờ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những sai lầm trong quá trình phát triển đất nước để bới móc, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử. Trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta khó có thể tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm. Các thế lực thù địch luôn tận dụng những sai lầm, khuyết điểm đó để tiến công Đảng Cộng sản, tính chất nguy hiểm của nó là: chúng tuyệt đối hoá sai lầm khuyết điểm, thổi phồng sai lầm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số tổ chức đảng thành sai lầm khuyết điểm của toàn Đảng. Một thủ đoạn thâm độc khác của các thế lực thù địch đó là, lợi dụng đấu tranh tự phê bình, phê bình trong Đảng, xử lý kỷ luật cán bộ lãnh đạo trong lịch sử xây dựng Đảng để gây mâu thuẫn, chia rẽ trong Đảng và chia rẽ giữa Đảng với nhân dân. Thủ đoạn này của các thế lực thù địch là vô cùng nguy hiểm hòng tạo ra sự rạn nứt từ bên trong, làm suy yếu từ nội bộ Đảng để chúng dễ bề chống phá. Vấn đề đặt ra là phải đập tan mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng đấu tranh phê bình trong Đảng hòng chia rẽ Đảng, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình theo lời dạy của Bác, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Những thủ đoạn nêu trên của các thế lực thù địch là hết sức tinh vi, nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần phải nhận rõ các biểu hiện, âm mưu, thủ đoạn của họ, để kiên quyết đấu tranh, phê phán.
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 6 06, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.