NHIỆM VỤ CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN – VĂN HÓA HIỆN NAY


Trong lịch sử nhân loại, từ khi xuất hiện giai cấp đối kháng và cuộc đấu tranh giai cấp cho đến hiện nay thì đấu tranh tư tưởng, lý luận luôn là mặt trận quan trọng hàng đầu. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu có nguyên nhân từ chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên phải gắn chặt với cuộc đấu tranh đánh bại các hoạt động chống phá ta trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá của các thế lực thù địch.


Để chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn hoá hiện nay đòi hỏi chúng ta phải nhận diện trúng, đúng từ âm mưu chiến lược, mục đích, nội dung, lực lượng, thủ đoạn chống phá ta trên mặt trận quan trọng hàng đầu này.


Thực tiễn trong những năm qua cho phép chúng ta nhận rõ: Các thế lực thù địch đang tăng cường sử dụng nhiều lực lượng, phương tiện, bằng nhiều con đường với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chống phá ta trên các hướng chủ yếu sau:


 Tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam. Họ tung ra hàng loạt các quan điểm sai trái nhằm phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như phê phán từng học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin như Học thuyết về Hình thái kinh tế – chính trị, Học thuyết Giá trị thặng dư, Lý luận về chủ nghĩa xã hội và Lý luận về thời đại và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong thời gian gần đây họ tập trung xuyên tạc vu cáo “hạ bệ thần tượng” đối với lãnh tụ của Đảng và của dân tộc ta.


Xuyên tạc tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế – xã hội, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kỳ thị phân biệt đối với các dân tộc thiểu số, quy kết mọi yếu kém khuyết điểm này cho sự lãnh đạo của Đảng để đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi hình thành các Đảng chính trị, các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản.


 Xuyên tạc lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử các cuộc kháng chiến, các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Đáng chú ý bằng các thủ đoạn tung tin, dựng chuyện đổi trắng thay đen để hòng biến cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược thành cuộc nội chiến, biến những kẻ bán nước “cõng rắn cắn gà nhà” thành người yêu nước!!


 Tuyên truyền xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối bảo vệ Tổ quốc và đường lối đối ngoại của Đảng ta.


 Tăng cường truyền đạo trái phép nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm quần chúng của ta và kích động xu hướng ly khai, phá hoại sự thống nhất dân tộc quốc gia.


 Đẩy mạnh các hành động “đế quốc thông tin”, “xâm lăng văn hoá” để áp đặt các giá trị văn hoá và lối sống của nước ngoài, phá hoại bản sắc văn hoá của dân tộc. Đáng chú ý, thông qua mạng internet, thông qua các kênh chiếu phim, các chương trình ca nhạc, vui chơi giải trí, hệ thống xuất bản phát hành để truyền bá lối sống ích kỷ vụ lợi, xa hoa, truỵ lạc, bạo lực.


Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu, sự lây lan ghê gớm của các cuộc “cách mạng màu” ở Trung Đông càng kích thích các thế lực thù địch tăng cường đầu tư tiền bạc, lực lượng phương tiện cho các cuộc tấn công trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá. Họ đã công khai tuyên bố: Đầu tư 1 USD cho mặt trận này hiệu quả hơn đầu tư 10 USD cho quân sự! Và “Đánh thắng chủ nghĩa cộng sản không bằng chiến tranh”!!


Để thực hiện âm mưu, ý đồ trên, các thế lực thù địch đã xây dựng và sử dụng tổng hợp các lực lượng, các phương tiện, các thủ đoạn cho chiến lược “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hoá.


Về lực lượng: Họ tăng nhanh số lượng chuyên gia tư tưởng, chuyên gia tâm lý chiến” tập trung cho nhiệm vụ chống phá ta trên lĩnh vực này, đáng chú ý, họ còn tăng cường lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng một số cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, sinh viên của ta.


Về tổ chức: Trên cơ sở tăng cường phối hợp các tổ chức phản động ở các nước chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền dân tộc tôn giáo, họ đẩy mạnh việc mua chuộc, lôi kéo, tranh thủ, lợi dụng một số cán bộ chuyên gia trong một số cơ quan, tổ chức của ta trên lĩnh vực tư tưởng lý luận văn hoá (nhà xuất bản, ban biên tập báo, phát hành sách, phát thanh truyền hình, phim…).


Về phương tiện: Khai thác triệt để mạng internet, các phương tiện truyền thông, công nghệ tin học để chuyển tải các quan điểm sai trái, các ấn phẩm văn hoá độc hại.


Về thủ đoạn: Triệt để lợi dụng các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, các chương trình nhân đạo đáng chú ý họ lợi dụng các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực luật pháp, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn. 


Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch trên cơ sở tăng cường sử dụng tổng hợp triệt để các thủ đoạn: Lợi dụng các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử để tuyên truyền xuyên tạc lịch sử; Lợi dụng việc toàn dân góp ý bổ sung sửa đổi Hiến pháp 1992 để tuyên truyền phủ định những vấn đề cơ bản cốt lõi trong Hiến pháp của ta. Họ sử dụng triệt để thủ đoạn biên tập, biên dịch và phát hành một số sách văn học nghệ thuật, khoa học xã hội có quan điểm sai trái. Họ khai thác triệt để hình thức các sách hồi ký và phỏng vấn các nhân chứng, các nhân vật cơ hội chính trị…


Nhận diện và đánh giá các thủ đoạn phương tiện và hậu quả của các hành động “đế quốc thông tin”, “xâm lăng văn hoá” đối với Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Nga Vơlađimia Mazyrin đã viết bài “Phương tây đe doạ sự ổn định của xã hội Việt Nam”. Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga đã phát bài này ngày 14/3/2013. Trong bài này, V.Mazyrin có một số nhận định đáng chú ý: “Nền văn minh và phong cách sống phương tây ngày càng ảnh hưởng đến thanh niên Việt Nam, đe doạ, phá huỷ sự ổn định của xã hội Việt Nam”; “Những giá trị phương tây và văn hoá của họ đã thâm nhập vào xã hội Việt Nam thông qua phương tiện truyền thông, internet, cũng như công nghệ thông tin và giao tiếp hiện đại. Điều này đặc biệt nhạy cảm với giới trẻ ngày nay. Những ảnh hưởng tác động này đã tăng đáng kể trong vòng vài năm qua”; “Văn hoá phương tây ngày nay có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội Việt Nam… giới trẻ Việt Nam đang đánh mất hứng thú trong việc tích cực học tập và lao động. Đã xuất hiện việc coi thường pháp luật và suy yếu trật tự xã hội”; “Trong xã hội hình thành rõ xu hướng làm tổn hại các giá trị gia đình và các mối quan hệ. Các gia đình truyền thống nhiều thế hệ nhanh chóng tan rã và số con của mỗi cặp vợ chồng đang ngày một ít đi. Tốc độ tăng trưởng dân số ở Việt Nam đã giảm từ 3% cách đây 20 năm xuống còn 1%. Thêm vào đó là sự thâm nhập vào đất nước này thời trang Châu Âu vốn lạ lẫm với truyền thống và khí hậu Việt Nam cũng như các hình thức vui chơi giải trí phương tây. Đó là tự do tình dục với kết quả gần 50.000 ca phá thai hàng năm trong số trẻ vị thành niên. Việc tiêu sài hoang phí và theo đuổi những lợi ích vật chất là những nét không hoàn toàn đặc trưng cho những người Việt Nam cần kiệm. Tình trạng coi trọng ăn uống và nhậu nhẹt say sưa phổ biến trong những người trẻ tuổi dẫn đến kết quả tất yếu là bệnh béo phì. 


Nền tảng xã hội truyền thống và văn hoá Việt Nam đang dần dần bị huỷ hoại. Sự ảnh hưởng của nền văn minh hiện đại dưới hình thức các giá trị của xã hội phương tây làm gia tăng nguy cơ khó kiểm soát trong lĩnh vực chính trị xã hội và sự mất ổn định”.


Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và quần chúng, rõ ràng là có nguyên nhân từ sự tác động của chiến lược "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá, tác động của “đế quốc thông tin”, “xâm lăng văn hoá”.


Trong bối cảnh hiện nay, trên cơ sở nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng lý luận văn hoá thì nhiệm vụ chủ yếu của cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận văn hoá phải được tiến hành kiên quyết và đồng bộ trên những hướng chủ yếu sau:


Một là: Đội ngũ cán bộ và các cơ quan nghiên cứu lý luận ra sức tu dưỡng rèn luyện kiên định bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, nắm vững phương pháp biện chứng duy vật, đi sâu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta. Trước hết, trả lời có sức thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nhiệp hoá – hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chuẩn bị các luận cứ khoa học, có sức thuyết phục cao, phê phán, bác bỏ các quan điểm tư tưởng sai trái.


Hai là: Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống chính trị của nước ta. Phải đổi mới cả nội dung, phương pháp giảng dạy và đổi mới cả đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Tất cả phải nhằm mục đích: Hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin có cơ sở khoa học và thực tiễn vào cương lĩnh, đường lối của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.


Ba là: Đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách của toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phải đổi mới mạnh mẽ việc giáo dục đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn chặt với giáo dục sâu sắc tinh thần cảnh giác cao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phát hiện, chủ động tấn công đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hoá.


Bốn là: Đội ngũ cán bộ và các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình xuất bản, phát hành, thông tin tuyền thông phải làm tròn vai trò chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng; Nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, sắp xếp lại, quản lý chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ báo chí cách mạng: là người tuyên truyền tập thể, giáo dục tập thể, tổ chức tập thể thực hiện cương lĩnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cung cấp thông tin nhanh – chính xác, kịp thời cho nhân dân; là diễn đàn của nhân dân. Đồng thời phải phê phán phản bác có sức thuyết phục, kịp thời mọi quan điểm sai trái, vạch trần lên án mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoàn bình trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hoá.


Năm là: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ phấn đấu tạo ra những tác phẩm, công trình văn hoá, văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao tạo rung cảm sâu rộng bồi dưỡng hướng dẫn mọi con người vươn tới chân thiện mỹ. Kiên quyết lên án phê phán đấu tranh với cái giả, cái xấu, cái ác.


Sáu là: Toàn bộ các hoạt động tư tưởng phải hướng vào việc góp phần thực hiện thành công 8 đặc trưng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, 8 định hướng và 8 mối quan hệ trong cương lĩnh và công tác tư tưởng phải góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, chặn đứng, đẩy lùi nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, loại bỏ “tư duy nhiệm kỳ” và “lợi ích nhóm” trong cơ thể của Đảng. Xây dựng Đảng ta mãi mãi là Đảng của trí tuệ, Đảng của đạo đức và gắn bó máu thịt với nhân dân. Mỗi thắng lợi thực tế trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi triệt để trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận văn hoá hiện nay./.NT.


#BĐHHT #Biệt_đội_hoa_hồng_thép #cpdvn #biệtđộihoahồngthép #biệt_đội #hoa_hồng_thép #việt_nam


NHIỆM VỤ CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN – VĂN HÓA HIỆN NAY NHIỆM VỤ CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN – VĂN HÓA HIỆN NAY  Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 07, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.