YÊU NƯỚC PHẢI LÀM TỐT TUYÊN TRUYỀNChủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta có thể là một công tác tuyên truyền”.


Công tác tuyên truyền là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, truyền tải các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng, các sự kiện, những vấn đề mới, vấn đề cấp bách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đây, mang lại thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng sống, nhãn quan chính trị; từng bước vun đắp niềm tin, tình cảm cách mạng cho cộng đồng, hướng dẫn thống nhất hành động cho mọi người. 


Để công tác tuyên truyền có hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng. Trước hết, cần ở mỗi người tính tự giác cao, tinh thần học hỏi lớn, biết phát huy vai trò làm chủ, tích cực, tự giác, sáng tạo. Bên cạnh đó, phải biết khích lệ, động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân làm tuyên truyền. Trong đó, lực lượng nòng cốt là cán bộ, đảng viên. Có như vậy, công tác tuyên truyền mới thực sự là công cụ sắc bén trong đấu tranh, phản bác có hiệu quả trước mọi luận điệu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Sẵn sàng đập tan chiến lược “diễn biến hòa bình”, kìm hãm hiệu quả sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 


Muốn công tác tuyên truyền có sức lan tỏa lớn phải có cách làm hay, nội dung, hình thức phong phú. Trong đó, yếu tố con người là chủ đạo. Do vậy, người làm tuyên truyền phải có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; luôn nói, viết và làm việc mẫu mực, tiêu biểu cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác thì công tác tuyên truyền mới đạt được mục đích, yêu cầu đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.


*


Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.


Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta.


Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch


Mỗi một công dân yêu nước, hãy cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và chế độ XHCN. Để cùng nhau đoàn kết xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc./.


Lê Đức


YÊU NƯỚC PHẢI LÀM TỐT TUYÊN TRUYỀN YÊU NƯỚC PHẢI LÀM TỐT TUYÊN TRUYỀN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 29, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.