XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỂ ĐẤU TRANH


Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã hội để đưa các quan điểm độc hại, chống phá đất nước ta rất quyết liệt. Chúng thường tập trung vào mấy điểm sau: 


1. Thứ nhất.

Chúng kêu gọi, đánh lận để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tấn công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta, tìm cách hạ thấp giá trị khoa học, giá trị cách mạng của học thuyết, tư tưởng. 


2. Thứ hai.

Chúng phủ định con đường đi lên CNXH của ta.

 

3. Thứ ba.

Chúng tập trung chống phá sự lãnh đạo của Đảng, đòi bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng bằng thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thực chất việc này nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng. 


4. Thứ tư.

Chúng đòi phi chính trị hóa quân đội, công an; đòi Đảng Cộng sản không được nắm quân đội, công an. 


5. Thứ năm.

Chúng lợi dụng vấn đề về tôn giáo, dân tộc để chia rẽ mối đoàn kết toàn dân.


6. Thứ sáu.

Chúng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền.


Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chưa bao giờ có ý định dừng lại. Chúng sẽ vẫn tập trung vào chống phá hệ thống lý luận của ta qua các hình thức xuyên tạc, lôi kéo, kích động và xoáy vào các vấn đề nội bộ. Trong đó, chúng tập trung chống đối quyết liệt vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, đấu tranh để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng không chỉ của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà phải là trách nhiệm của mọi người dân. Trong đó, lực lượng nòng cốt không ai khác, chính là những người đang tham gia mạng xã hội, có vai trò hết sức quan trọng vào quá trình giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà vững chắc góp phần xây dựng và phát triển đất nước./.TT


XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỂ ĐẤU TRANH XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỂ ĐẤU TRANH Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 13, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.