ĐẠI HỘI XIII VÀ QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC”


<Tâm Ngôn>


Từ khi thành lập đến nay, trải qua 13 kỳ đại hội với những thăng trầm của lịch sử nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn lãnh đạo đất nước thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Một trong những nhân tố tạo nên thành công đó và trở thành bài học xuyên suốt trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta chính là vận dụng, phát huy quan điểm dân là gốc.


Tại Đại hội XIII, quan điểm dân là gốc được đề cập đến trong văn kiện đại hội được các đại biểu tham dự quan tâm, thảo luận sâu sắc. Từ trước đến nay, cả trên phương diện lý luận và trong các hoạt động thực tiễn Đảng ta đều luôn đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết, khẳng định nhân dân là gốc, là trung tâm, chủ thể tham gia và cũng là người thụ hưởng thành quả của cách mạng, của sự phát triển. Quan điểm lấy dân là gốc là sự vận dụng sáng tạo quan lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định mục tiêu vì nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên hàng đầu, coi trọng, phát huy được sức mạnh của nhân dân cũng như sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc hay trong xây dựng đất nước từ những hậu quả nặng nề của chiến tranh, bao vây cấm vận… nhưng Đảng ta vẫn tạo ra được những thành tựu phát triển về mọi mặt cho đất nước, củng cố và nâng cao tiềm lực, uy tín, vị thế như ngày nay.


Khi lợi ích của nhân dân được đề cao, là mục tiêu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng thì trong bất kể hoàn cảnh dù gian khổ, khó khăn như thế nào, nhân dân vẫn luôn ủng hộ, góp sức cho cách mạng. Những thành công trong công cuộc phòng chống đại dịch covid-19 vừa qua đã minh chứng rõ nét cho việc dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và qua chính những thời điểm khó khăn đó, vai trò, uy tín của Đảng trong nhân dân lại được củng cố, tăng cường.


Lại nhớ về lời nói của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn khi được vua Trần Anh Tông hỏi về hỏi kế sách giữ nước cách đây 720 năm (Canh Tý, 1300): “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước”. Quả thực câu nói này đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và được Đảng ta kế thừa trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.


ĐẠI HỘI XIII VÀ QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC” ĐẠI HỘI XIII VÀ QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC” Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 27, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.