🇻🇳 NĂM BÀI HỌC LỚN


_________________________________❤️ 


Đại hội XIII của Đảng diễn ra đúng vào thời điểm Đảng ta, đất nước ta đã qua 35 năm đổi mới. Thành tựu của 35 năm qua, nhất là nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2020), không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Thời kỳ của những hy vọng. 


“Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII. 


Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 


Tại Đại hội Đảng ta đã rút ra năm bài học kinh nghiệm lớn. Thứ nhất, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực… Công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt", chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 


Thứ hai, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương… 


Thứ tư, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển;… Bài học nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập trước Đại hội là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. 


Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Đảng ta đặt ra, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và cũng là ước vọng của toàn dân tộc.🍀

Theo Báo Mới

_________

DS- KVH
🇻🇳 NĂM BÀI HỌC LỚN 🇻🇳        NĂM BÀI HỌC LỚN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 30, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.