ĐẤU TRANH CHỐNG XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM


       Ngày 25/10/2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, đã được hội nghị Trung ương 4/Khoá XIII sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

       Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, một Đảng có gan nhận khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Như vậy, việc Trung ương ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là công việc bình thường, thường xuyên, liên tục và có tính kế thừa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thực hiện vai trò là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Quy định số 37 là cơ sở quan trọng, căn cứ để đảng viên rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu làm tròn bổn phận, trách nhiệm, nhiệm vụ đảng viên và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, hành vi tham nhũng, tiêu cực.

      Thế nhưng, trên các trang mạng cá nhân, các thế lực thù địch, phản động, hội đoàn chống cộng hải ngoại lại lu loa cho rằng: việc ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, chứng tỏ sự mục nát, "vá những lỗ thủng quá nhiều của chế độ"; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không đạt kết quả, là do thể chế chính trị Việt Nam - một Đảng. Họ nhấn mạnh đến việc đảng viên không được "nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định" (Điều 9) là tước đi quyền tự do, dân chủ và như vậy "Đảng đứng trên pháp luật" vi phạm Hiến pháp. Thực ra, những luận điệu đó nhằm hạ thấp vai trò, tác dụng của Quy định mới, tạo ra sự diễn biến tư tưởng trong đảng viên và quần chúng, làm giảm niềm tin vào quyết tâm "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng", phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, phủ nhận thành tựu công tác xây dựng Đảng và kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng, phủ nhận vai trò Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.

       Tại Điều 1, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam ghi "đảng viên là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân". Người công dân có 2 quốc tịch là bình thường, nhưng đảng viên thì không. Vì trái với Điều lệ Đảng. Vào Đảng là sự tự giác, tự nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh vì Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân - thì không thể có chuyện "nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài". Làm như thế là phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng mà mình phấn đấu, cống hiến.

       Quy định tại Điều 3, đảng viên không được "phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ" đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xã rời quần chúng". Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng viên (dù đương chức hay nghỉ hưu, nghỉ công tác) là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định, trung thành chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành cương lĩnh chính trị, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đảng viên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện Điều 3 Điều lệ Đảng, chính là thực hiện vai trò của mình trong hoạt động lãnh đạo và tổ chức sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng Đảng về chính trị.

       Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật tự giác nghiêm minh. Đảng viên chấp hành tổ chức, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng. Đảng xử lý nghiêm đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, biến chất "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tham nhũng, tiêu cực. Chính vì vậy, mà nhiều vụ kỷ luật, vụ án được đưa ra ánh sáng trước kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước, bất kể đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước ở cấp nào. Việc xem xét, xử lý kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước cán bộ vi phạm trong thời gian qua được toàn Đảng, toàn dân quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng viên vi phạm bị xử lý cũng tâm phục, khẩu phục và chấp hành nghiêm việc xử lý của Đảng và nhà nước. Đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 37 của Đảng, góp phần thắng lợi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới./.


Nguồn: Sưu tầm

ĐẤU TRANH CHỐNG XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐẤU TRANH CHỐNG XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 28, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.