AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÂM SAU LƯNG TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN?


Đất nước Việt Nam đã bước vào năm thứ 77 kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và năm thứ 47 kể từ sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi, miền Nam được giải phóng, Tổ quốc thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Song, vẫn còn những người như Ngàn Hương luôn nhân danh yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu thương nhân dân mình để “vạch lá tìm sâu”, bẻ cong sự thật và phủ nhận những kết quả mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đón chào ngày đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, bỗng thấy xót xa cho những lời đâm thọc, bôi nhọ một sự thật về đất nước Việt Nam của Ngàn Hương và những người cùng hội cùng thuyền trong bài viết “Ai đang “đâm sau lưng” đồng chí tổng bí thư?” đăng trên Danlambao, ngày 9/12/2021.


Mới nói với Ngàn Hương rằng:


Thứ nhất, đúng là “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng” như lời thơ của Chế Lan Viên và cũng đúng là “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tự hào nhắc đi nhắc lại. Và cũng đúng là, chỉ có những người Việt Nam “con Rồng cháu Tiên” chân chính, chứ không phải những kẻ lạc đường mới hiểu được, mới cảm nhận được những gì mà dân tộc Việt Nam hôm nay đã, đang và sẽ có trên hành trình đi tới tương lai; chứ không phải như Ngàn Hương cố tình bôi nhọ đất nước mình chỉ vì ám ảnh một bóng ma của quá khứ.


Ai là người Việt Nam mà không ít nhất một lần trong đời xem lại, nghĩ về những năm tháng đã qua của Tổ quốc – những năm tháng đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đắm chìm trong đêm dài nô lệ, chịu bao đọa đày, khổ nhục dưới ách gông cùm của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ai là người Việt Nam mà không ít nhất một lần trong đời nhớ về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong thế kỷ XX, XXI; đó là:


1 – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, với Cương lĩnh chính trị đúng đắn đã hấp dẫn, quy tụ các tầng lớp nhân dân đồng lòng đi theo, góp sức làm nên những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sục sôi, giành chính quyền về tay nhân dân. Với thắng lợi vĩ đại đó, tên đất nước Việt Nam đã trở lại bản đồ thế giới; nhân dân Việt Nam đã không còn là “thần dân”, không còn thân phận nô lệ mà trở thành chủ nhân của nước Việt Nam độc lập, tự do; Đảng Cộng sản Việt Nam từ hoạt động bí mật đã trở thành Đảng cầm quyền, độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, được hiến định trong Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


2- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã đưa miền Bắc được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam. Miền Bắc cùng miền Nam đoàn kết một lòng, kiên trì đấu tranh gian khổ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.


3- Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh trên tinh thần đổi mới và đổi mới sâu rộng nhưng không bị hòa tan, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 và đưa đất nước hội nhập quốc tế thành công. Hơn 35 năm qua (1986-2022), những thành tựu Việt Nam đã đạt được trên mọi lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo và người dân  ngày càng được thụ hưởng đầy đủ hơn quyền con người, quyền công dân (được khẳng định tại Chương II, Hiến pháp năm 2013)… không chỉ được nhân dân ghi nhận, ủng hộ mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.


Vói những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở Việt Nam, có thể thấy, trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, một đất nước Việt Nam hôm nay và trong tương lai chắc chắn rực rỡ hơn, phồn vinh và hạnh phúc hơn nhiều nhiều lần đất nước Việt Nam trước những ngày Cách mạng Tháng 8/1945 thành công… Nên là, giản dị như vậy để Ngàn Hương thấy rằng, lời thơ của Tố Hữu, của Chế Lan Viên và phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là sự thật. Việt Nam hôm nay và trong tương lai có thể không phải là “thiên đường” của những người như Ngàn Hương, song chắc chắn là thiên đường của các tầng lớp nhân dân yêu nước/yêu Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, luôn kiên định con đường đã chọn!


Thứ hai, cũng không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được về nhiều mặt, Việt Nam cũng đã và đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức; trong đó, không thể không kể đến việc phải làm thế nào để chiến thắng được sự đói nghèo và tụt hậu, đưa đất nước phát triển hùng cường. Vì thế, cùng với giặc ngoại xâm, Việt Nam từng xác định đói (nay thêm cả nghèo), mù chữ/dốt nát, Covid-19 và sự tụt hậu là “giặc”. Nói thế là để thấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định tầm quan trọng của việc phải chiến thắng những loại “giặc” này; đồng thời, coi những nhiệm vụ này là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, bền vững, để nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc muôn đời.


Vì thế, lời phát biểu kết luận Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11/2021: “Làm sao tất cả mọi người Việt Nam trước đây xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nay phải đánh “giặc tụt hậu”” của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chắc chắn không phải là sự phủ nhận lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay” và càng không phải là lời “đâm sau lưng Tổng Bí thư” như Ngàn Hương kích động. Mà đó chính là mong muốn, là lời kêu gọi khối đại đoàn kết toàn dân của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy phát huy nguồn sức mạnh nội lực để không chỉ truyền cảm hứng, trách nhiệm, niềm tin mà còn phải cùng nhau hành động, nhằm chấn hưng nền văn hóa dân tộc, làm cho văn hóa của dân tộc phát triển rực rỡ, góp phần làm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.


Tuy nhiên, hành trình đi đến hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường” vào năm 2045 không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn đòi hỏi bản lĩnh và sự tỉnh táo của mỗi người trước những luận điệu kích động, chống phá của các thế lực thù địch, mà những luận điệu phản động của Ngàn Hương trong bài viết này là một ví dụ.


Có thể thấy rằng, việc trích dẫn 2 lời phát biểu ở những thời điểm khác nhau trong bối cảnh bàn về 2 vấn đề khác nhau không chỉ là sự suy diễn, quy chụp thiển cận mà còn cho thấy cách tiếp cận vấn đề lệch lạc mang tính cắt ghép và âm mưu thâm độc của Ngàn Hương. Việc cho rằng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu/coi “tụt hậu là giặc” đồng nghĩa với việc do “ông Đam có nhiều năm du học ở xứ tư bản giãy chết, cho nên đang “tự diễn biến và tự chuyển hóa”?” của Ngàn Hương không chỉ là sự vu khống Phó Thủ tướng mà còn gây tác động đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


Đồng thời, trong khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực trong từng quyết sách để triển khai đưa Nghị quyết XIII của Đảng nói chung, chấn hưng nền văn hóa dân tộc nói riêng vào cuộc sống; đang đối diện với những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực, nhất là với những tác động khôn lường của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đang kế thừa những nền tảng sẵn có, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc những thành tựu từ các quốc gia đi trước và thay đổi để tiến bộ hơn, để có thể đi nhanh hơn, xa hơn, bền vững hơn… thì Ngàn Hương lại không chỉ hậm hực trước hiện thực mà còn đầy định kiến khi nhìn nhận vấn đề và xuyên tạc sự thật bằng những luận điệu xảo trá.


 Từng góc nhìn của Ngàn Hương về việc nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc chính là nguyên nhân dẫn đến “tụt hậu”; về lời phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về việc kích động rằng, sau gần nửa thế kỷ đã thống nhất mà đất nước vẫn đói nghèo, vẫn có người Việt Nam “bỏ nước ra đi bằng mọi ngả, mọi giá”, để rồi bỏ mạng nơi đất khách, quê người; về việc vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “lý do chính làm sinh ra nhiều giặc, đều bắt nguồn từ Đảng tặc mà ra” chính là nhận thức của kẻ “cuội rân chủ”. Những luận điệu phản động này đều ẩn giấu sự chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đều ẩn giấu sự bất mãn, chống phá Đảng và chế độ.


Chính những loại “tặc”/”giặc” như Ngàn Hương mới là kẻ loạn ngôn, đâm sau lưng Tổ quốc và Nhân dân, cho nên phải cảnh giác với những xảo biện này. Đặc biệt, mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính đều tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng tâm, nhất trí của toàn dân, thì nhất định đất nước Việt Nam sẽ luôn được xây dựng, bảo vệ và phát triển tươi đẹp, phồn vinh, hùng cường!.


Phụng Hoàng Nhi


AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÂM SAU LƯNG TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN? AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÂM SAU LƯNG TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 05, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.