KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP


Thực tế lịch sử nhân loại cho thấy, bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng có mục tiêu chính trị, phản ánh lập trường chính trị của các bên tham chiến. Quân đội của các bên tham chiến đều được lực lượng chính trị cầm quyền tổ chức, giáo dục, huấn luyện để thực hiện mục tiêu của cuộc chiến tranh. Xét về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực, phục vụ cho mục đích chính trị của một giai cấp, nhà nước nhất định. Do vậy, không có và không bao giờ có quân đội “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”.


Vì thế, trong thời gian vừa quan một số thế lực phản động, do sự sai lầm về nhận thức hay do thù ghét những thành tựu đã đạt được của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do đó chúng luôn kêu gào là “quân đội phải trung lập, đứng ngoài chính trị”; “quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào” mà chúng đâu hiểu rằng bản chất của bất cứ quân đội nào dù dưới chế độ CNTB hay CNXH thì đều mang bản chất của giai cấp cầm quyền, giai cấp đã tổ chức, nuôi dưỡng, rèn luyện và làm công cụ bạo lực để duy trì sự cầm quyền của mình.


Mặt khác, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã và đang khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội do Đảng Cộng sản Việt Nam- một đảng vì lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam- lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đó là một nguyên tắc cốt tử khẳng định sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VNXHCN trong tình hình mới.

#1986


KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 03, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.