CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì phải ngăn chặn, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân một cách hiệu quả.


Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi đảng viên dù ở bất cứ cấp nào, làm công việc gì, cũng phải nắm vững và thực hiện đúng những nguyên tắc xây dựng Đảng. Phải thường xuyên, nghiêm túc “tự phê bình và phê bình”, phải tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau, “phê bình việc chứ không phê bình người”. “Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật thà, tự phê bình từ trên xuống dưới”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. Đây là thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm, vì nó làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, quyết tâm cao, kiên quyết, kiên trì, không bao che, đồng thời giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Cuộc đấu tranh này phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực của đời sống xã hội, song phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những vị trí dễ nảy sinh chủ nghĩa cá nhân.


Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng... xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...”. Để thực hiện mục tiêu này, việc đấu tranh, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng.


Để đấu tranh có hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Giữ vững và làm đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng, từng đảng viên phải kết hợp chặt chẽ xây và chống, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức , thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương và quy định những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần quan tâm, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân được tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng, thực hiện nghiêm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Công khai, không có vùng cấm và khách quan xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, thoái hoá biến chất về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết trong Đảng.


CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 3 09, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.